avatart

khach

icon

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm

43 sản phẩm gửi tiết kiệm

Sắp xếp theo:

Ngân hàng

Hình thức nhận lãi

Lãi suất

Kỳ hạn

Liên hệ

img

Gửi tiết kiệm BIDV

Xem 1 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
< 500 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 500 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 1 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 2 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -

Nhận lãi cuối kỳ

4

232.409 người quan tâm

10 bình luận

4,90%

(áp dụng từ 13/06/2024)

6 Tháng

Lãi suất

4,90%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 13/06/2024)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
< 500 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 500 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 1 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 2 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
img

Gửi tiết kiệm Vietcombank

Xem 1 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
< 500 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 500 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 1 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 2 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -

Nhận lãi cuối kỳ

3,5

229.304 người quan tâm

1 bình luận

4,90%

(áp dụng từ 13/06/2024)

6 Tháng

Lãi suất

4,90%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 13/06/2024)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
< 500 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 500 triệu 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 1 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 2 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
img

Gửi tiết kiệm MBBank

Xem 3 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
< 500 triệu 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
> 500 triệu 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
> 1 tỷ 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
> 2 tỷ 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -

Nhận lãi trước

2,5

223.726 người quan tâm

7 bình luận

7,00%

(áp dụng từ 01/02/2023)

6 Tháng

Lãi suất

7,00%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 01/02/2023)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
< 500 triệu 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
> 500 triệu 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
> 1 tỷ 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
> 2 tỷ 4.00% 4.05% 5.90% 7.20% 7.40% -
img

Gửi tiết kiệm VPBank

Xem 3 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -

Nhận lãi trước

4

198.697 người quan tâm

2 bình luận

8,00%

(áp dụng từ 01/02/2023)

6 Tháng

Lãi suất

8,00%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 01/02/2023)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
img

Gửi tiết kiệm SCB

Xem 3 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
< 500 triệu 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
> 500 triệu 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
> 1 tỷ 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
> 2 tỷ 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -

Nhận lãi trước

2,5

170.141 người quan tâm

7,00%

(áp dụng từ 01/02/2023)

6 Tháng

Lãi suất

7,00%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 01/02/2023)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
< 500 triệu 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
> 500 triệu 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
> 1 tỷ 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
> 2 tỷ 4.25% 4.25% 7.80% 8.25% 8.35% -
img

Gửi tiết kiệm Sacombank

Xem 3 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 6.00% 5.97% - - - -
< 500 triệu 6.00% 5.97% - - - -
> 500 triệu 6.00% 5.97% - - - -
> 1 tỷ 6.00% 5.97% - - - -
> 2 tỷ 6.00% 5.97% - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
< 500 triệu 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
> 500 triệu 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
> 1 tỷ 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
> 2 tỷ 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -

Nhận lãi trước

3

157.475 người quan tâm

1 bình luận

7,00%

(áp dụng từ 01/02/2023)

6 Tháng

Lãi suất

7,00%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 01/02/2023)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 6.00% 5.97% - - - -
< 500 triệu 6.00% 5.97% - - - -
> 500 triệu 6.00% 5.97% - - - -
> 1 tỷ 6.00% 5.97% - - - -
> 2 tỷ 6.00% 5.97% - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
< 500 triệu 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
> 500 triệu 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
> 1 tỷ 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
> 2 tỷ 4.25% 4.25% 6.60% 7.05% 7.55% -
img

Gửi tiết kiệm Vietinbank

Xem 1 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -

Nhận lãi cuối kỳ

3

154.879 người quan tâm

6,00%

(áp dụng từ 01/02/2023)

6 Tháng

Lãi suất

6,00%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 01/02/2023)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
img

Gửi tiết kiệm SeABank

Xem 2 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
< 500 triệu - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
> 500 triệu - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
> 1 tỷ - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
> 2 tỷ - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -

Nhận lãi hàng tháng

2,5

153.985 người quan tâm

6,00%

(áp dụng từ 17/11/2022)

6 Tháng

Lãi suất

6,00%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 17/11/2022)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
< 500 triệu - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
> 500 triệu - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
> 1 tỷ - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
> 2 tỷ - 2.90% 3.80% 4.75% 5.60% -
img

Gửi tiết kiệm VIB

Xem 2 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
< 500 triệu 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
> 500 triệu 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
> 1 tỷ 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
> 2 tỷ 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -

Nhận lãi cuối kỳ

3,5

153.062 người quan tâm

6,80%

(áp dụng từ 13/06/2024)

6 Tháng

Lãi suất

6,80%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 13/06/2024)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
< 500 triệu 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
> 500 triệu 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
> 1 tỷ 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
> 2 tỷ 4.25% 4.25% 6.80% 7.59% 7.50% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
img

Gửi tiết kiệm ACB

Xem 3 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
< 500 triệu 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
> 500 triệu 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
> 1 tỷ 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
> 2 tỷ 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -

Nhận lãi trước

3

151.848 người quan tâm

6,00%

(áp dụng từ 01/02/2023)

6 Tháng

Lãi suất

6,00%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

(áp dụng từ 01/02/2023)

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - - - - -
< 500 triệu - - - - - -
> 500 triệu - - - - - -
> 1 tỷ - - - - - -
> 2 tỷ - - - - - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
< 500 triệu 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
> 500 triệu 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
> 1 tỷ 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
> 2 tỷ 4.25% 4.25% 6.30% 6.70% 7.25% -
img

Gửi tiết kiệm BIDV

Xem 1 sản phẩm img img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
< 500 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 500 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 1 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 2 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi cuối kỳ

4,90%

(áp dụng từ 13/06/2024)

6 Tháng

Lãi suất

4,90%

 (áp dụng từ 13/06/2024)

Kỳ hạn

6 Tháng

4

232.409 người quan tâm

10 bình luận
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
< 500 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 500 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 1 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
> 2 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.50% -
img

Gửi tiết kiệm Vietcombank

Xem 1 sản phẩm img img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
< 500 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 500 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 1 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 2 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi cuối kỳ

4,90%

(áp dụng từ 13/06/2024)

6 Tháng

Lãi suất

4,90%

 (áp dụng từ 13/06/2024)

Kỳ hạn

6 Tháng

3,5

229.304 người quan tâm

1 bình luận
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
< 500 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 500 tr 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 1 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50% 6.60% -
> 2 tỷ 4.00% 4.25% 4.90% 6.50%