avatart

khach

icon
Có 50 sản phẩm quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư

Loại hình quỹ

Phí phát hành

sort

Phí mua lại

sort

Phí chuyển đổi

sort

Phí quản lý

NAV/CCQ (đồng)

Đăng ký

Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI
Quỹ đầu tư
SSI-SCA

Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

Mục tiêu đầu tư

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.

Chiến lược đầu tư

Áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung vào danh mục các cổ phiếu niêm yết của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, có thị phần lớn, năng lực quản trị tốt, tình hình tài chính vững mạnh, có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thị trường không thuận lợi, và đang được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.

Đại lý phân phối
SSI BVSC VCBS ACBS
HSC MBS VNDirect -
Loại hình đầu tư
Trái phiếu Cổ phiếu Tiền tệ
- 93,97% 6,03%

Loại hình quỹ

Quỹ mở

Phí phát hành

2 triệu đến 1 tỷ đồng 0,75%
Trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng 0,5%
Trên 10 tỷ đồng 0,25%

* 0% dành cho chương trình SIP

Phí mua lại

Nắm giữ hết 12 tháng 1,25%
Trên 12 tháng đến hết 24 tháng 0,75%
Trên 24 tháng 0%

Phí chuyển đổi

-

Phí quản lý

1,5%
NAV/năm

NAV/CCQ(đồng)

2 triệu đến 1 tỷ đồng 0,75%
Trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng 0,5%
Trên 10 tỷ đồng 0,25%

* 0% dành cho chương trình SIP

Nắm giữ hết 12 tháng 1,25%
Trên 12 tháng đến hết 24 tháng 0,75%
Trên 24 tháng 0%

Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

Mục tiêu đầu tư

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.

Chiến lược đầu tư

Áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung vào danh mục các cổ phiếu niêm yết của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, có thị phần lớn, năng lực quản trị tốt, tình hình tài chính vững mạnh, có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thị trường không thuận lợi, và đang được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.

Đại lý phân phối
SSI BVSC VCBS ACBS
HSC MBS VNDirect
Loại hình đầu tư
Trái phiếu Cổ phiếu Tiền tệ
- 93,97% 6,03%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh
Quỹ đầu tư
VEOF

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh

Mục tiêu đầu tư

Đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị, chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam với vốn hóa lớn và trung bình, có các nền tảng hoạt động tốt và tiềm năng tăng trưởng trong 1-3 năm tới.

Chiến lược đầu tư

Áp dụng phương pháp đầu tư năng động và chỉ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và các tài sản khác được UBCKNN cho phép. Chỉ số tham chiếu của quỹ là VN-Index.

Đại lý phân phối
VinaCapital SSI KBSV -
Loại hình đầu tư
Trái phiếu Cổ phiếu Tiền tệ
4,39% 88,62% 6,99%

Loại hình quỹ

Quỹ mở

Phí phát hành

-

Phí mua lại

Từ 1 năm trở xuống 2,5% (2,25% cho chương trình VinaSave)
Trên 1 năm đến 2 năm 1,5% (2,25% cho chương trình VinaSave)
Trên 2 năm 0,75% (0% cho chương trình VinaSave)

* Chương trình VinaFlex

Phí chuyển đổi

Lệnh chuyển đổi đầu tiên mỗi năm 0%
Các lệnh chuyển đổi tiếp theo mỗi năm 0,5%

 * Áp dụng cho cả chương trình VinaFlex và VinaSave

Phí quản lý

1,75%
NAV/năm

NAV/CCQ(đồng)

Từ 1 năm trở xuống 2,5% (2,25% cho chương trình VinaSave)
Trên 1 năm đến 2 năm 1,5% (2,25% cho chương trình VinaSave)
Trên 2 năm 0,75% (0% cho chương trình VinaSave)

* Chương trình VinaFlex

Lệnh chuyển đổi đầu tiên mỗi năm 0%
Các lệnh chuyển đổi tiếp theo mỗi năm 0,5%

 * Áp dụng cho cả chương trình VinaFlex và VinaSave

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh

Mục tiêu đầu tư

Đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị, chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam với vốn hóa lớn và trung bình, có các nền tảng hoạt động tốt và tiềm năng tăng trưởng trong 1-3 năm tới.

Chiến lược đầu tư

Áp dụng phương pháp đầu tư năng động và chỉ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và các tài sản khác được UBCKNN cho phép. Chỉ số tham chiếu của quỹ là VN-Index.

Đại lý phân phối
VinaCapital SSI KBSV
Loại hình đầu tư
Trái phiếu Cổ phiếu Tiền tệ
4,39% 88,62% 6,99%
Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng
Quỹ đầu tư
VIBF

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng

Mục tiêu đầu tư

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng trung và dài hạn từ 2 đến 5 năm và tạo thu nhập ổn định cho Nhà Đầu tư thông qua đầu tư cổ phiếu các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững; tín phiếu; trái phiếu; giấy tờ có giá và các loại tải sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt.

Chiến lược đầu tư

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư năng động hoặc chiến lược đầu tư giá trị tùy vào diễn biến thị trường và tập trung đầu tư vào danh mục cổ phiếu niêm yết các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đại lý phân phối
VinaCapital - - -
Loại hình đầu tư
Trái phiếu Cổ phiếu Tiền tệ
- 30,83% 69,17%

Loại hình quỹ

Quỹ mở

Phí phát hành

-

Phí mua lại

Dưới 1 năm 2,5% (2,25% cho chương trình VinaSave)
Từ 1 năm đến dưới 2 năm 1,5% (2,25% cho chương trình VinaSave)
Từ 2 năm trở lên 0,75% (0% cho chương trình VinaSave)

* Biểu phí cho chương trình VinaFlex

Phí chuyển đổi

Lệnh chuyển đổi đầu tiên trong năm 0%
Các lệnh chuyển đổi tiếp theo trong năm 0,5%

Phí quản lý

1,75%
NAV/năm

NAV/CCQ(đồng)

Dưới 1 năm 2,5% (2,25% cho chương trình VinaSave)
Từ 1 năm đến dưới 2 năm 1,5% (2,25% cho chương trình VinaSave)
Từ 2 năm trở lên 0,75% (0% cho chương trình VinaSave)

* Biểu phí cho chương trình VinaFlex

Lệnh chuyển đổi đầu tiên trong năm 0%
Các lệnh chuyển đổi tiếp theo trong năm 0,5%

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng

Mục tiêu đầu tư

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng trung và dài hạn từ 2 đến 5 năm và tạo thu nhập ổn định cho Nhà Đầu tư thông qua đầu tư cổ phiếu các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững; tín phiếu; trái phiếu; giấy tờ có giá và các loại tải sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt.

Chiến lược đầu tư

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư năng động hoặc chiến lược đầu tư giá trị tùy vào diễn biến thị trường và tập trung đầu tư vào danh mục cổ phiếu niêm yết các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đại lý phân phối
VinaCapital
Loại hình đầu tư
Trái phiếu Cổ phiếu Tiền tệ
- 30,83% 69,17%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
Quỹ đầu tư
BVFED

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Mục tiêu đầu tư

Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho NĐT trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư.

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư chủ động với tỷ trọng các loại tài sản trong danh mục điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt cơ hội, đặc biệt trong trung-dài hạn. Quỹ tập trung vào tài sản thanh khoản cao để đảm bảo việc điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư một cách chính xác, kịp thời.

Đại lý phân phối
BVF BVSC JSI -
Loại hình đầu tư
Trái phiếu Cổ phiếu Tiền tệ
- 99,71% 0,29%

Loại hình quỹ

Quỹ mở

Phí phát hành

0,5%

Phí mua lại

Dưới 6 tháng 0,5%
Từ 6 tháng trở lên 0%

Phí chuyển đổi

Dưới 6 tháng 0,1%
Từ 6 tháng trở lên 0%

Phí quản lý

1%
NAV/năm

NAV/CCQ(đồng)

Dưới 6 tháng 0,5%
Từ 6 tháng trở lên 0%
Dưới 6 tháng 0,1%
Từ 6 tháng trở lên 0%

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Mục tiêu đầu tư

Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho NĐT trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư.

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư chủ động với tỷ trọng các loại tài sản trong danh mục điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt cơ hội, đặc biệt trong trung-dài hạn. Quỹ tập trung vào tài sản thanh khoản cao để đảm bảo việc điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư một cách chính xác, kịp thời.

Đại lý phân phối
BVF BVSC JSI
Loại hình đầu tư
Trái phiếu Cổ phiếu Tiền tệ
- 99,71% 0,29%